انواع مدارک فنی و حرفه ای

انواع مدارک فنی حرفه ای

آیا تنها دانشگاه رفتن مسیر رسیدن به موفقیت می باشد ؟ آیا می دانید افراد با کسب مهارت نیز می توانند به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کنند ؟ از انواع مدارک فنی و حرفه ای چه می دانید ؟ آیا می دانید مدارک فنی و حرفه ای چه مزایایی دارد ؟ بی شک می دانید که امروز انجام بسیاری از مشاغل و […]

مدرک فنی حرفه ای چه مزایایی دارد؟

کارت مهارت فنی حرفه ای

همانطور که می دانید بخش اعظمی از شاغلان حوزه های ساختمان ، صنعت ، فرش و صنایع دستی نیازمند دریافت کارت مهارت هستند .کارگران از اهمیت داشتن کارت مهارت آگاهند زیرا کارت مهارت از مهم ترین شروط بیمه کارگران مهارتی به شمار می رود و همچنین می توان گفت با داشتن این کارت می توانند در لیست بیمه کارفرمایان […]