به آزمون میانترم WORDخوش آمدید .

تعداد سوالات 20 عدد بارم هر سوال 4 نمره

مدت زمان پاسخگویی به صورت تایمر معکوس 15 دقیقه

شروع آزمون